Ethisch fondsenwerven

 

Vlaamse Vereniging Autisme is erkend door de Belgische overheid als vereniging zonder winstoogmerk.

Vlaamse Vereniging Autisme vzw heeft toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op jaarbasis een gift van 40 euro of meer aan de organisatie schenken. Bekijk de toelating fiscale attesten. Vragen over jouw fiscaal attest? Contacteer ons.

Vlaamse Vereniging Autisme vzw is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Deze vereniging heeft als doel de financiële transparantie te vergroten. VVA onderschrijft de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

VVA in cijfers

In ons jaarverslag kan je alle info en cijfers over onze werking vinden. Wil je nog meer details, ga dan gerust kijken naar onze balans en de resultatenrekening. In het kader van het recht op informatie van alle rechthebbenden publiceren wij ook de synthesetabel van VEF. Een gedetailleerd financieel verslag is verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag.

Waar komt het geld voor onze werking vandaan?

VVA wordt grotendeels gefinancierd door mensen zoals jij. Wij engageren ons dat elke euro die binnenkomt, zo spaarzaam en efficiënt mogelijk gebruikt wordt om wie persoonlijk betrokken is bij autisme te ondersteunen en onze samenleving te sensibiliseren zodat mensen met autisme er zich beter thuis kunnen voelen. Vlaamse Vereniging Autisme is dankzij de steun van onze leden en sympathisanten onpartijdig en onafhankelijk.

In 2017 bedroegen de totale inkomsten 744.903,20 euro. Dit geld is afkomstig van:

1. Giften en projecten

Veruit onze voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van individuele leden en donateurs. Donateurs die in 2017 40 euro of meer aan VVA schonken, ontvangen in maart 2018 een fiscaal attest. VVA kon in 2017 blijven rekenen op de steun van diverse verenigingen en organisaties. In het kader van Music for Life namen heel wat mensen en ook enkele bedrijven het initiatief om een actie ten voordele van VVA op touw te zetten.

2. Lidgeld

In 2017 betaalden 2.139 leden een lidmaatschapsbijdrage. Na de introductie van het rollend lidmaatschap worden de inkomsten verdeeld over beide boekjaren waarin het lidmaatschap loopt (proportioneel volgens het aantal maanden verdeeld over beide jaren).

3. Subsidies

Wij ontvangen (loon)subsidies van de Vlaamse overheid.

4. Bondgenotenwerking

Personen betalen -indien ze geen lid zijn van VVA- een kleine bijdrage bij deelname aan activiteiten van de bondgenotenwerking. Daarnaast biedt VVA ook ondersteuning aan allerlei initiatiefnemers via de werking 'Jouw vraag? Ons aanbod!'.

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

In 2017 bedroegen de totale uitgaven 721.576,96 euro. Dit bedrag werd besteed aan:

1. Huisvesting & administratie

Zoals elke organisatie hebben wij uitgaven voor het voeren van een goede administratie: boekhouding, logistiek, telefonie, internet, intern it-netwerk, verzendkosten, het inbrengen en updaten van adresgegevens ...

2. Bondgenotenwerking

In onze bondgenotenwerking geven we persoonlijk betrokkenen de gelegenheid ervaringen uit te wisselen via de Autismetelefoon, regionale activiteiten, vormingen, congres … Het VVA team ondersteunt - zowel inhoudelijk als praktisch - talrijke initiatiefnemers, vergoedt sprekers en betaalt zalen en andere infrastructuur.

3. Communicatie met alle betrokkenen

Ons tijdschrift (VVA Magazine) informeert onze leden over de werking van onze organisatie en de inhoud van ons werk. Onze website (www.autismevlaanderen.be) wordt een alsmaar belangrijker informatiekanaal. Een achttal keer per jaar informeren we onze donateurs over de noden, in de hoop dat zij ons financieel zullen blijven steunen. Jaarlijks voert Vlaamse Vereniging Autisme een sensibiliserende mediacampagne die autisme breed onder de aandacht brengt.

4. Autismefonds
5. Diverse kosten
FacebookTwitter