Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Missie & Visie

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door:

Mensen samen te brengen

Met onze bondgenotenwerking willen we de opbouw van lokale, natuurlijke netwerken ondersteunen en het herstel van het sociale weefsel rond personen met autisme en hun omgeving vergemakkelijken. Dit doen we aan de hand van verscheidene initiatieven: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, inleefsessies autisme, regionale activiteiten, vorming, verhalen verspreiden via onze website en magazine, …

Sensibilisering

Via sensibilisering trachten we iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste ondersteuning door het eigen netwerk en beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.

Belangenbehartiging

Onze ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn de voelsprieten in de maatschappij. Vanuit VVA proberen we signalen, noden en wensen te laten doorstromen naar verschillende beleidsniveaus, met het oog op een meer inclusieve samenleving. Op basis van het NOOZO-principe (Niets over Ons Zonder Ons) laten vrijwilligers en teamleden hun stem horen in adviesraden en overleggroepen.

 

Om onze missie te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. In onze werking staat ervaringsuitwisseling met én tussen persoonlijk betrokkenen centraal. Onze vrijwilligers en medewerkers verlenen geen diensten, het zijn geen professionele hulpverleners, maar ze versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te veranderen.

 
FacebookTwitterShare