Wat moet je weten over het leersteundecreet voor het basis- en secundair onderwijs?

In samenwerking met Ouders Voor Inclusie, Gezin en Handicap en de Ouders, organiseerde VVA een webinar over dit thema.

Het nieuwe decreet Leersteun vervangt sinds 1 september 2023 het M-decreet en is gestoeld op het recht op kwalitatief inclusief onderwijs voor elk kind.

Het decreet zorgt voor de oprichting van leersteuncentra waar leerondersteuners werken die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteunen in het gewoon onderwijs. Het decreet zet eveneens in op meer samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben namelijk recht op redelijke aanpassingen. Dit zijn aanpassingen die de ongelijke startpositie wegnemen en zo maximale leerkansen creĆ«eren. Voorbeelden van redelijke aanpassingen kunnen zijn: voorleessoftware, aangepaste vraagstelling, individuele hulp, extra rustmomenten, aangepast meubilair, vrijstellingen van bepaalde onderdelen van het leerprogramma met vervanging door gelijkwaardige activiteiten en doelstellingen, etc. Deze redelijke aanpassingen zijn altijd op maat van wat de leerling en zijn omgeving nodig hebben.

Elke school gewoon onderwijs werkt samen met een leersteuncentrum. Na een traject met het CLB kan er in overleg tussen CLB, school, leerling en ouders beslist worden om leersteun op te starten. Op basis van de aanmeldingsvraag bepalen de leesondersteuner, school, leerling en ouders samen hoe de leersteun er zal uitzien. De ondersteuning kan leerling-, leerkracht- of teamgericht zijn. Het is dus ook mogelijk dat de leerondersteuner vooral de leerkracht ondersteunt, bv. in hoe het best om te gaan met een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte. Als je als ouder vragen hebt, kan je terecht bij het infopunt dat elk leersteuncentrum voorziet.

Meer weten? Lees de omzendbrief leersteun omzendbrief NO/2023/01 van 05/05/2023 (vlaanderen.be).

Met specifieke vragen over inclusief onderwijs voor jouw kind kan je terecht bij de projectmedewerkers van Ouders voor Inclusie.

FacebookTwitterShare