Corona veiligheidsmaatregelen

Veilig terug aan de slag

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Bepaalde sociaal-culturele activiteiten kunnen ondertussen worden hervat, maar moeten rekening houden met protocollen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector. Ondertussen is er reeds een tweede basisprotocol cultuur goedgekeurd op 25 juni door minister van Cultuur Jan Jambon.

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers.

 

Wettelijk geldende maatregelen (goedgekeurd protocol op 25 juni)

Locatie

 • Er moet minimaal  4m² ruimte voorzien worden per persoon.
 • Bovendien moet het lokaal goed kunnen worden verlucht.
 • De 'social distancing' moet op alle momenten kunnen worden gerespecteerd, ook in gangen, trappen, ingangen...
 • Alle contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen, doorgegeven voorwerpen …) moeten voor, tijdens en na de bijeenkomst ontsmet worden.

Deelnemers

 • Maximaal aantal personen bedraagt 50 personen. Het uiteindelijke aantal personen is natuurlijk mede afhankelijk van de grootte van het lokaal (zie maatregel hierboven).
 • Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.
 • Het is verplicht deelnemers aan activiteiten vooraf te laten inschrijven. In functie van het nagaan van contacten bij een vaststelling (of vermoeden) van corona, is de organisator verplicht om minstens 30dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnummer) van alle deelnemers (inclusief begeleiders) te bewaren.

Tijdens activiteit

 • De veiligheid van de deelnemers moet altijd gegarandeerd kunnen worden door het naleven van de gecommuniceerde veiligheidsmaatregelen.
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • VVA stelt middelen ter beschikking zodat deelnemers zich kunnen houden aan de noodzakelijke handhygiëne

Communicatie

VVA communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige gecommuniceerd.

Vragen ivm met corona kunnen gesteld worden via vva@autismevlaanderen.be

VVA formuleerde op basis van dit protocol aan aantal concrete richtlijnen en veiligheidsmaatregelen voor VVA groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegen te gaan.
De geformuleerde richtlijnen en maatregelen zijn geldig vanaf 1 juli 2020. Deze maatregelen worden aangepast van zodra er veranderingen zijn in het protocol.

Deelnemers aan VVA groepsactiviteiten

 • Alle deelnemers wassen en/of ontsmetten de handen vooraleer het lokaal betreden wordt. VVA voorziet de nodige middelen.

 • Op elk moment wordt er minstens 1,5 m afstand behouden tussen de deelnemers. Wanneer de minimale afstand van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden, is het gebruik van mondkapjes of gezichtsmaskers verplicht. Gelieve dus voor alle zekerheid een mondmasker mee te brengen.

 • Alle oppervlakten en materialen die door de deelnemers kunnen worden aangeraakt, worden ontsmet voorafgaandelijk aan de activiteit (bijvoorbeeld tafels, stoelen, deurklinken ...)

 • Het lokaal wordt zo veel als mogelijk verlucht.

 • Tijdens de activiteiten wordt geen materiaal gedeeld. Alleen persoonlijk materiaal (bv. schrijfmateriaal, papier) wordt toegestaan, maar kan enkel door de eigenaar worden gebruikt.

 • De activiteiten worden niet onderbroken voor een pauze. Toiletbezoeken zijn wel toegestaan. Als de activiteit toch moet onderbroken worden (waarbij de deelnemers hun plaats verlaten), dan moeten bij het hervatten van de activiteit opnieuw de handen worden ontsmet en gaat iedereen op dezelfde plaats zitten.

 • Bij voorkeur wordt er digitaal betaald (via smart phone). Er kan enkel met gepast cash geld worden betaald en dit wordt in een afsluitbare doos gedeponeerd.

 • Er worden geen drank of versnaperingen voorzien tijdens de activiteiten. Individueel meegebrachte dranken kunnen individueel verbruikt worden, mits de lege verpakkingen door de gebruiker onmiddellijk zelf worden opgeruimd.

 • Er wordt maar een beperkt aantal deelnemers toegelaten aan de activiteit, rekening houdend met het bepaalde maximum en de grootte van het lokaal. Om die reden wordt bij alle VVA-activiteiten met inschrijvingen gewerkt.

 • Deelnemers die niezen, hoesten, een loopneus hebben en/of andere symptomen vertonen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus, worden niet toegelaten tot de activiteit.

 • Deelnemers die ziek zijn, of die tot 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoonden, zijn niet toegelaten en worden gevraagd om via mail hun inschrijving te annuleren. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest) kan je niet deelnemen aan de activiteit.

 • We raden af aan personen behorende tot risicogroepen, zoals personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is, om deel te nemen aan onze activiteiten.

Contact tracing

 • In geval van besmetting binnen de veertien dagen na de activiteit, dien je contact op te nemen met VVA via vva@autismevlaanderen.be. Op dat ogenblik kunnen de doorgegeven contactgegevens (bij inschrijving) gebruikt worden voor de diensten van Volksgezondheid, zonder dat de besmette persoon de anonimiteit van andere leden moet schenden.  

Vrijwilligers die groepsactiviteiten organiseren

Vooraf

 • Ga na of het lokaal ruim genoeg is voor het aantal deelnemers dat je verwacht en de activiteit die je organiseert. Dat wil zeggen dat je de beschikbare oppervlakte moet delen door 4. Dan ken je het maximaal aantal deelnemers (jezelf inbegrepen) voor dit lokaal.
 • Bepaal het maximaal aantal deelnemers en mail dit aantal door naar Ann. Hiermee wordt rekening gehouden bij de inschrijving.  
 • Ga na of je het lokaal kan verluchten.
 • Verdeel de ‘schoonmaaktaken’ voor, tijdens en na de activiteit eventueel al onder een aantal vrijwilligers.
 • VVA voorziet handgel en reserve mondmaskers voor de deelnemers. Deze worden op voorhand bezorgd.
 • VVA bezorgt op voorhand een deelnemerslijst

Aankomst lokaal (moment van activiteit)

 • Laat deur(en) en eventueel vensters open staan. Dit voorkomt ook het aanraken van deurklinken door deelnemers.
 • Schakel luchtcirculatiesysteem via buitenlucht (wanneer aanwezig) in.
 • Ontsmet de contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen,  …) in het lokaal.
 • Voorzie visueel materiaal om mensen te herinneren aan de maatregelen. VVA bezorgt een aantal posters.

Onthaal

 • Organiseer de toestroom van deelnemers en vang ze op voor de ingang.
 • Zorg dat deelnemers bij binnenkomst goed geïnformeerd worden over de maatregelen. Wijs iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen (hand- en hoesthygiëne, afstand bewaren …).
 • Stel mensen op hun gemak, zorg dat ze de activiteit als een ontspanning kunnen aanvoelen en dat ze met een gerust geweten kunnen deelnemen. Zorg dat de nadruk ligt op een deugddoende ontmoeting, maar met respect voor de regels.
 • Bij betaling: vraag bij voorkeur om digitaal te betalen (via smartphone). Indien dit niet mogelijk is voor een deelnemer dan zijn enkel cash betalingen met gepast geld mogelijk. Laat de deelnemer het geld in een afsluitbare doos leggen. Laat de inhoud van deze doos minimaal 72u onaangeroerd. Daarna kan je dit verwerken zoals je gewoon bent.
 • Wanneer maximum aantal deelnemers bereikt is met inschrijving, dan deelnemers die zich niet hebben ingeschreven weigeren. indien niet volzet dan kan inschrijving ter plaatse: bij voorkeur via online inschrijvingsformulier, anders via strookje.
 • We raden mensen uit risicogroepen af om deel te nemen aan onze activiteiten. Dit kan je herhalen tijdens het onthaal.
 • Weiger mensen die hoesten, niezen, een loopneus hebben en/of andere symptomen vertonen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.
 • Geef duidelijk aan dat wie ziek wordt binnen de veertien dagen na de activiteit dit moet melden aan jezelf en VVA en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan contact tracing.
 • Voorzie handgel aan de ingang van het lokaal.
 • Bied deelnemers die geen mondmasker bij zich hebben een reserve mondmasker aan wanneer mondmaskers noodzakelijk zijn.
 • Vraag deelnemers om bij het betreden van het lokaal hun handen te ontsmetten.

Tijdens activiteit

 • De veiligheid van jezelf en de deelnemers staat voorop. Vraag om een masker en/of andere persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer social distancing niet kan worden nageleefd.
 • Spreek deelnemers aan wanneer ze de veiligheidsmaatregelen niet respecteren.
 • Laat deelnemers (inclusief jezelf) niet van plaats wisselen.
 • Geef bij voorkeur geen materiaal door. Wanneer er geen andere mogelijkheid is (bv. microfoon, bordstiften … ), ontsmet deze dan eerst.  Persoonlijk materiaal (bv. schrijfmateriaal, papier) is toegestaan, maar kan enkel door de eigenaar worden gebruikt.
 • Laat niet toe dat materiaal zoals folders e.d. worden verdeeld.
 • Onderbreek de activiteit niet voor een pauze. Sta wel toiletbezoeken toe. Als de activiteit toch moet onderbroken worden (waarbij de deelnemers hun plaats verlaten), dan moeten bij het hervatten van de activiteit opnieuw de handen worden ontsmet en moet iedereen op dezelfde plaats gaan zitten.
 • Voorzie geen drank of versnaperingen. Deelnemers kunnen hun eigen drank meebrengen. Er mag echter niets aan elkaar worden doorgegeven en deelnemers dienen zelf op te ruimen. 
 • Gebruik geen servies.

Na activiteit

 • Ontsmet de contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen,  …) in het lokaal - indien dit niet voorzien wordt door de locatie.

Gedurende de hele activiteit

 • Reageer onmiddellijk als je ziet dat regels en veiligheidsmaatregelen niet worden opgevolgd.
 • Bij EHBO-verzorging is het onmogelijk om afstand te bewaren. Een mondmasker en handschoenen zijn dan verplicht.

Organisaties die activiteiten aanvragen

We vinden het belangrijk naar onze vrijwilligers toe dat wanneer zij ingeschakeld worden in activiteiten die doorgaan in andere organisaties dat de gangbare veiligheidsmaatregelen en richtlijnen worden gevolgd.

Gelieve onze richtlijnen die we formuleren naar deelnemers ook alvast door te nemen.

Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor de organisatie van een groepsactiviteit

 • Ga na of het lokaal ruim genoeg is voor het aantal deelnemers dat je verwacht en de activiteit die je organiseert. Je moet minimaal  4m² voorzien per persoon. Bepaal en respecteer het maximaal aantal deelnemers.
 • Ga na of je het lokaal kan verluchten. Laat tijdens de activiteit deur(en) en eventueel vensters open staan. Schakel luchtcirculatiesysteem via buitenlucht (wanneer aanwezig) in.
 • Ontsmet de contactoppervlakten (tafels, klinken, stoelen,  …) in het lokaal voor, tijdens en na de activiteit.
 • Voorzie handgel en mondmaskers voor de deelnemers.
 • Voorzie visueel materiaal om mensen te herinneren aan de maatregelen.
 • Organiseer de toestroom van deelnemers.
 • Zorg dat deelnemers bij binnenkomst goed geïnformeerd worden over de maatregelen. Wijs iedereen op zijn verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen (hand- en hoesthygiëne, afstand bewaren …).
 • Vraag deelnemers om bij het betreden van het lokaal hun handen te ontsmetten.
 • Verplicht het gebruik van een masker en/of andere persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer social distancing niet kan worden nageleefd.
 • Laat deelnemers (incl. organisatoren) niet van plaats wisselen.
 • Geef bij voorkeur geen materiaal door. Wanneer er geen andere mogelijkheid is (bv. microfoon, bordstiften … ), ontsmet dit materiaal dan eerst. 
 • Weiger mensen die hoesten, niezen, een loopneus hebben en/of andere symptomen vertonen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.
 • Spreek deelnemers aan wanneer ze de veiligheidsmaatregelen niet respecteren.

Na activiteit

 • Breng VVA op de hoogte wanneer een deelnemer zich ziek meldt binnen de veertien dagen na de activiteit.
FacebookTwitterShare